[HIGHLIGHT=#NaNffff]太陽從未倦怠[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]追求那充滿神秘[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]刻著無數感情的[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]圓坑紋身[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]然而,經歷千萬年的温暖[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]朗月仍然冷酷[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#NaNffff]如冰山美人[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]享受豔羨目光[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#NaNffff]傾慕眼神[/HIGHLIGHT]
與地球保持最親密的距離
既沒有刺蝟的無奈
亦不存在孤寂的永恆
皎潔明月
始終無聲,作為最熟悉的陌生人
聆聽著世人
七情六慾刺激不了
真誠虛偽觸動不了


月無聲、聲無月
為宇宙穹蒼
保持最珍貴的
沉默,旁觀
天地消息;譜寫
人物傳奇